Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Doktrynami Pokrewnymi (CSnGiDP)

Z biblioteka
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Doktrynami Pokrewnymi (CSnGiDP)

Centrum Center
Celem Centrum jest kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora, organizacja konferencji, seminariów, wykładów, działalność wydawnicza.

Centrum włącza swe publikacje w czasopismo Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova.

Centrum wchodzi w skład Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, a jego status ma charakter otwarty i honorowy.

Działalność naukowa i organizacyjna Centrum koordynowana jest z władzami Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła.

Działalnością Centrum kieruje przewodniczący, wybierany na czas określony przez jego członków, zatwierdzany przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ. Członkowie mają głos doradczy i mogą być afiliowani do innych niż Teologiczny Wydziałów UŚ. Kadencja przewodniczącego trwa 3 lata z możliwością reelekcji.

Siedziba Centrum znajduje się w Bibliotece Teologicznej w Katowicach przy Pracowni Patrystycznej, przy ulicy Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice.

W skład zbioru Pracowni wchodzą wszystkie książki przekazane Bibliotece Teologicznej przez prof. Wincentego Myszora oraz inne wydzielone ze zbioru głównego Biblioteki Teologicznej.

Wyposażenie Centrum użyczone przez Bibliotekę Teologiczną podlega jego opiece.

Centrum posiada własną stronę internetową w języku polskim i językach kongresowych.

Pod auspicjami Centrum będą powstawały prace dyplomowe na tematy związane z programem Centrum. Promotorami prac będą członkowie Centrum.

Centrum ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką zainteresowania Centrum, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Członkowie Centrum mogą prowadzić badania naukowe związane ze swoją afiliacją, niezależnie od badań prowadzonych w Centrum.

Centrum może współpracować na polu naukowym z innymi instytucjami uniwersyteckimi.

The aim of the Center is to continue and spread broadly defined history of the ancient Church research, including gnosticism and related fields; translation and development of Nag Hammadi codes; English translation of Wincenty Myszor's publications), conferences, seminars, lectures organization and publishing.

The Center includes its publications in the periodical Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

The Center is a part of the Department of Theology of the University of Silesia in Katowice and has open and honorary status

The Center's scientific and organizational activities are coordinated with the authorities of the Department of Patristic Theology and Church History.

The Center's work is directed by the chairman, elected for a determined time by its members, approved by the Faculty Board of Department of Theology. Members are a an advisory body and may be affiliated to different University of Silesia departments than Theological one . The chairman's term of office lasts 3 years and may be reelected.

The Center's headquarter is located in Theological Library in Katowice at the Patristic Laboratory, at 17 Wita Stwosza Street, 40-042 Katowice.

The Laboratory collections include all books which were given to the Theological Library by prof. Wincenty Myszor and other ones carved-out from the main collection of Theological Library.

The Center's equipment provided by the Theological Library remains under The Center's care.

The Center has its own website in Polish and in congress languages. Under the auspices of the Center, there will be prepared theses on topics related to the Center's program. The Center's members will be the theses' promoters.

The Center announces a competition for the best diploma thesis related to the subject matter of the Center's interest, gives opinions and awards prizes to the awarded works. Members of the Center may make scientific research related to their affiliation, regardless of research made at the Center.

The Center may cooperate in the scientific field with other university institutions.